Wejdźmy do „wieczerników” serc – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

Mt 28, 16-20

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

?Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata?.

Dziś słyszymy dwa opisy Wniebowstąpienia: najpierw w czytaniu z Dziejów Apostolskich, następnie z Ewangelii wg św.Marka. W Ewangelii Jezus zapewnia swoich uczniów, mówiąc: ?Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata?. (Mk 28, 18b-20)Św. Łukasz natomiast zaznacza, że [Jezus] kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: ?(…)wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym?. (…) gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (…) aż po krańce ziemi?. (por.Dz 1,4-8)


Obaj Ewangeliści podkreślają, że bez Ducha Świętego uczniowie nie są w stanie wyjść poza ciasny horyzont swoich wyobrażeń: niektórzy wątpią, inni dopytują Jezusa, czy wreszcie przywróci Królestwo Boże w takiej formie, jakiej oni oczekują. Sprawiają wręcz wrażenie, jakby pomimo tych wszystkich spotkań ze Zmartwychwstałym, w których uczestniczyli przez 40 dni, nadal nie rozpoznawali w Jezusie Mesjasza. Zupełnie inną postawę obserwujemy dziś u św. Pawła, który oświecony Duchem Świętym poznał, Kim jest Jezus i w Liście do Efezjan pisze o Nim, że Bóg wszystko poddał pod Jego stopy i ustanowił Go Głową dla Kościoła.(zob. Ef 1,17-23). Także psalm responsoryjny nam o tym przypomina: Bóg jest Królem całej ziemi, Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Być może jesteśmy dziś jak uczniowie, którzy pomimo czterdziestu dni od Zmartwychwstania nadal mają problem z wiarą… więc aby podjąć wezwanie Jezusa: „idźcie i świadczcie” oraz zaproszenie do modlitwy uwielbienia: śpiewajcie psalmy Bogu, potrzebujemy w tych dniach razem z całym Kościołem i Maryją, Jego i naszą Matką, wejść do „wieczerników” naszych serc – tam, gdzie mimo drzwi zamkniętych przychodził Zmartwychwstały – i wołać o Ducha Świętego. Możemy pomodlić się np. tak: Maryjo, powierzam Ci dziś mój wieczernik, moje serce. Proszę, bądź ze mną w tych dniach, zatrzymaj mnie, gdy będę chciała odejść i pomóż mi trwać z Tobą na modlitwie. Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj mi łaskę przyjęcia obietnicy Ojca. Proszę, módl się w tych dniach ze mną i za mną, aby moje serce przyjęło Ducha Świętego i to wszystko, z czym On przyjdzie. Amen.

post. Ela

Podziel się: